NORDIC BAMBOO-BAMBULATTIAN TAKUUEHDOT 05/2017

Yleistä

Nordic Floors Oy myöntää ainoastaan 1-laatuiselle bambulattialle kymmenen (10) vuoden takuun kotitalouksille ja kolmen (3) vuoden rakennetakuun kevyeen julkisen tiloihin. Takuuaika alkaa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteen.

Säilytä tuotteiden mukana oleva pakkauslista, joka on takuutodistus. Takuusuoritus edellyttää maksutositteen esittämisen takuukorvausta vaadittaessa.

Takuu on voimassa silloin, kun tuote on asennettu ja sitä on hoidettu Nordic Floors Oy:n asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Takuu korvaa vain materiaalivirheet. Takuu ei kata ohjeiden vastaisesta käytössä tai asennuksesta syntyneitä vikoja.

Takuu ei korvaa tuotetta joka on vioittunut väärästä asennuksesta, huolimattomasta hoidosta tai käsittelystä, huonosta varastoinnista, kalusteperäisistä vahingoista, lemmikeistä, hyönteisistä, kaikentyyppisistä vahingoista kengistä, vesivahingoista tai muista vastaavista aiheutuvista vahingoista, äärimmäisistä luonnonoloista, luonnonkatastrofeista, tulvista, palovahingoista tai muistakaan force majeure tyyppisistä tilanteista aiheutuneista vahingoista.

Asennus

Nordic Floors Oy on julkaissut erikseen yksityiskohtaiset asennusohjeet, joihin näissä takuuehdoissa viitataan. Näitä ohjeita on aina noudatettava asennuksissa, jotta oikeus takuuseen säilyy.

Perusedellytys on, että bambulattian asentaja on ammattilainen. Alusta, johon bambulattia asennetaan, ei saa joustaa, olla märkä tai kaareva. Bambulattiaa ei saa asentaa märkätiloihin. Kiintokalusteita tai kantavia rakenteita, esim. keittiösaarekkeet ja kaapistot, ei saa koskaan asentaa bambulattian päälle.

Takuu ei kata väärästä asennustavasta aiheutuneita virheitä tai vahinkoja. Tarkista bambulautojen kunto aina ennen asennusta ja asennuksen aikana, jotta oikeus takuuseen säilyy. Mahdolliset värivialliset tai muutoin virheelliset bambulaudat on otettava sivuun jo asennusvaiheessa ja vaihdettava veloituksetta uusiin. Asennettu bambulauta on yksiselitteisesti asentajan hyväksymä, eikä siten kuulu takuun piirin sellaisten virheiden osalta, jotka olisi tullut havaita jo ennen asennusvaihetta.

Bambulaudassa oleva ilmeinen virhe ei ole asennuksen jälkeen takuun piirissä, jos vika olisi ollut jo asennuksen aikana havaittavissa ja siten vältettävissä. Siten takuu ei kata asennusvaiheessa selvästi virheellisiä bambulautoja, jotka ovat tästä huolimatta asennettu lattiaan, ja jotka olisi tullut asennusvaiheessa ottaa sivuun ja vaihtaa veloituksetta virheettömiin.

Nordic Floors Oy:llä ei ole velvollisuuttaa ottaa takaisin ylimääräiseksi jääneitä bambulautoja.

Lattialämmitys

Bambulattia voidaan asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle, joissa lämpöelementit – kuumavesikierto tai sähkö – on upotettu lattiaan. Asennuksessa noudatetaan lattiajärjestelmän valmistajan erillisiä asennusohjeita. Lattialämmityksessä bambulattian pintalämpötila ei saa miltään osin ylittää +26 °C. Ohjeistetun pintalämpötilan ylittäminen poistaa takuun. Takuu ei myöskään kata sellaisia tilanteita, joissa kohteessa ei ole termostaattia jolla voidaan rajoittaa lattian maksimilämpötilaa.

Lattian välipohja

Lattian välipohja ei ole takuunmyöntäjän vastuulla. Nordic Floors Oy ei ole millään tavalla korvausvelvollinen tai takuunkantaja ongelmissa, jotka liittyvät millään tavalla välipohjaan, välipohjaan tulleisiin vahinkoihin tai välipohjasta aiheutuneisiin vahinkoihin lattiaan.

Aluslattia ja kosteussulku

Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL 2013 vaatimukset.

Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä – esim. betoni, erilaiset levyalustat ja vanha puulattia ovat sopivia alustoja. Tarkista alustan kosteus. Uuden betonilattian kosteus on aina mitattava ennen lattiapäällysteen asentamista ainetta rikkovilla menetelmillä (porareikä- tai koepalamenetelmä). Betonialustan suhteellisen kosteuden on oltava noin 6 cm syvyydestä mitattuna 85 % ja pinnasta (noin 1–3 cm syvyys) 75 % (BePo 2007 ja SisäRYL 2013). Mikäli alustan kosteus on yli 80 % RH (max. 3,0 painoprosenttia), älä aloita asennusta. Mittaustulokset on dokumentoitava.

Betonisen aluslattian (uusi tai vanha) on käytettävä kosteussulkuna vesihöyryä läpäisemätöntä 0,2 mm:n PE – muovikalvoa, jossa käytetään vähintään 200 mm limityksiä tiivistettyinä vaatimukset täyttävällä teipillä. Kalvon reunukset taivutetaan seinille niin korkealle kuin tulevien jalka-/peitelistojen peittävyys sallii. Kalvon päälle asennetaan askeläänien vaimennukseksi esim. IDEO HDA -alusmateriaali tai vastaavilla ominaisuuksilla oleva alusmateriaali. Joustavat alusmateriaalit eivät sovellu bambulattialle.

Aluslattian tulee olla tasainen – sallittu tasaisuuspoikkeama on 1,5 mm kahden (2) metrin matkalla. Yli 1,5 mm epätasaisuudet kahden metrin matkalla hiotaan tai tasoitetaan ennen asennusta. Tämän jälkeen alusta puhdistetaan huolellisesti. Betonialuslattiat tasoitetaan sementtipohjaisella lattiatasoitteella. Levy- tai puulattiat hiotaan. Vanhan puulattian kiinnitys tarkastetaan ja korjataan naulaamalla sekä oikaistaan tarvittaessa levyttämällä tai tasoitteella.

Nordic Floors Oy ei vastaa vaurioista mikäli aluslattian kosteutta ei ole mitattu ja dokumentoitu ennen asennusta.

Puhdistus ja tahrojen poisto

Pidä bambulattia puhtaana ja kuivana. Vältä suurien vesimäärien käyttöä puhdistaessasi lattiaa. Älä puhdista lattiaa hapoilla tai muilla happamilla liuotteilla, kuten ammoniakilla, sillä ne aiheuttavat vahinkoa lattialle, jonka seurauksena takuu ei ole enää voimassa. Puhdista lattia pehmeällä puuvillamopilla tai kankaalla, joka sisältää Bona -puhdistusainetta. Käytä myös kostutettua kangasta/moppia lian tai roskien poistamiseen, mutta älä koskaan käytä täysin märkää kangasta/moppia lattiaan. Poista lattialle kaatunut neste välittömästi. Älä koskaan käytä höyrypesuria.

Bambulattian kuluminen ja naarmuuntuminen

Käytä mattoja sisääntuloalueilla, jotta pölyä, kiviä, likaa ja kosteutta kulkeutuisi mahdollisimman vähän bambulattialle.

Muut kuin olennaiset ja selvästi tuotteen ominaisuuksista poikkeavat pinnan kiiltävyyden vaihtelut, muutokset tai heikentymiset eivät ole takuun piiriissä, vaan ne ovat osa normaalia kulumista, joka johtuu siitä että bambu on luonnonmateriaali.

Käytössä syntyvät naarmut ja painumat sekä normaalit kulumat eivät kuulu takuun piiriin.

Ennen kuin asetat huonekaluja uudelle bambulattialle, asenna pehmusteet huonekalujen jalkojen pohjiin mekaanisen rasituksen välttämiseksi ja takuun voimassapitämiseksi.

Bambu on luonnonmateriaali, jonka vuoksi värisävyerot ovat mahdollisia. Tällaiset luontaiset värisävyerot eivät kuulu takuun piiriin.

Bambulattian kunnostus

Bambulattia on pintakäsitelty Bona Naturale UV -mattalakalla. Mikäli bambulattianpinta on käytössä kulunut tai naarmuuntunut, voidaan se tarvittaessa hioa ja lakata uudelleen. Ota yhteyttä Bona -edustajaan. Nordic Floors Oy ei ole vastuussa bambulattian kunnostuksesta tai siitä aiheutuvista vahingoista.

Reklamaatio

Takuun piiriin kuuluvia vikoja koskevat reklamaatiot on toimitettava sähköpostitse Nordic Floors Oy:lle viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun vika on havaittu. Mikäli reklamaatiota ei toimiteta mainitun ajan puitteissa, raukeaa myönnetty takuu.

Reklamaatioon on liitettävä ostotosite ja kirjallinen kuvaus sekä valokuva vahingosta.

Nordic Floors Oy vaihtaa virheellisen tuotteen veloituksetta uuteen, jos tuote todetaan virheelliseksi ennen asennusta.

Asiakkaan on annettava Nordic Floors Oy:lle mahdollisuus tutkia reklamoitua tuotetta uhalla, että takuu muutoin menetetään. Tarpeen vaatiessa Nordic Floors Oy pidättää itsellään oikeuden ottaa tarvittaessa näyte laboratorioanalyysiä varten vastuutahon selvittämiseksi.

Mikäli virheen syy ei kuulu takuun piiriin, Nordic Floors Oy pidättää itsellään oikeuden periä asiakkaalta tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. Asiakkaan (tai sen edustajien, urakoitsijoiden, työntekijöiden tai vieraiden) vastuualueisiin kuuluvat korjaukset, jotka Nordic Floors Oy katsoo tutkimusten kuluessa välttämättömiksi, on suoritettava asiakkaan kustannuksella Nordic Floors Oy:n suositusten mukaisesti, jotta takuu jatkuu voimassa takuuajan.

Takuu, välilliset vahingot ja kustannukset

Takuuvastuut hyvitetään ensisijaisesti vaihtamalla virheellinen tuote uuteen tuotteeseen tai sitä vastaavaan samanhintaiseen asiakkaan valitsemaan tuotteeseen.

Nordic Floors Oy:n maksama korvaus tai takuun määrä ei missään olosuhteissa ylitä virheellisten tuotteiden ostohintaa. Laskettaessa mahdollisia takuukorvauksia, otetaan niissä huomioon aina tuotteen vuotuinen arvonalentuminen, joksi katsotaan vuosittain 5 %:a ostohinnasta.

Tuotteiden korjaus tai vaihto takuun mukaisesti ei pidennä jäljellä olevaa takuuaikaa.

Mahdollisia välillisiä vahinkoja tai kustannuksia takuu ei kata, eikä Nordic Floors Oy ole vastuussa niistä. Lattian korjauskustannuksia voidaan korvata vain, mikäli niistä on etukäteen sovittu Nordic Floors Oy:n kanssa kirjallisesti.

Nordic Floors Oy pidättää itsellään oikeuden korjata, korjauttaa ulkopuolisella tai vaihtaa virheellinen lattia. Mahdollisissa takuutapauksissa viallinen bambulattia palautetaan Nordic Floors Oy:lle tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Veloitamme aiheettomista selvityskustannuksista, jos tuote osoittautuu virheettömäksi tai siinä ilmenee takuun piiriin kuulumaton vika.

Huoneilma ja bambulattian rakoilu tai ritinä

Bambulattia on valmistettu luonnonmateriaaleista, jotka laajenevat ja kutistuvat mm. säätilan vaihtelujen ja ajan kulumisen mukaan. Kaikki vahingot jotka johtuvat tästä luontaisesta laajenemisesta tai kutistumisesta eivät kuulu takuun piiriin.

Bambulattian parhaaksi ja myös asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tulee huonelämpötilan olla välillä 18–24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40–65 % RH. Jotta ilmankosteus pysyisi lämmityskautena näissä arvoissa, on ilmankostuttimen käyttö suositeltavaa. Kosteina vuodenaikoina, erityisesti kesällä ja syksyllä huolehditaan huoneiden säännöllisestä tuuletuksesta ja lämmitetään tarpeen mukaan. Näistä poikkeavissa olosuhteissa lattiassa voi ilmetä tuotteen luonnonmukaisuudesta johtuvaa turpoamista, ritinää, napsumista, kutistumista tai kuivumista, jotka eivät kuulu takuun piiriin.

Bambulattian kosteuselämisen vuoksi bambulattiassa voi esiintyä rakoilua, ritinää, napsumista,  joka vaihtelee eri vuodenaikoina ilman suhteellisen kosteuden muutosten mukaisesti ja tämä on normaalia johtuen siitä, että bambu on luonnonmateriaali, eikä siten ole takuun piirissä.

Voimassaolo

Takuuaika alkaa siitä päivästä jona asiakas vastaanotti tuotteen ja on voimassa kymmenen (10) vuotta kotitalouksille ja kolmen (3) vuoden rakennetakuun kevyeen julkisen tiloihin. Säilytä pakkauslista.

Tämä takuu tai sen rajoitukset eivät vaikuta lain mukaisiin kuluttajan suojaksi säädettyihin oikeuksiin.

Takuu ei kata väärästä asennustavasta aiheutuneita virheitä tai vahinkoja. Tarkista bambulautojen kunto aina ennen asennusta ja asennuksen aikana, jotta oikeus takuuseen säilyy. Mahdolliset värivialliset tai muutoin virheelliset bambulaudat on otettava sivuun jo asennusvaiheessa ja vaihdettava veloituksetta uusiin. Asennettu bambulauta on yksiselitteisesti asentajan hyväksymä, eikä siten kuulu takuun piirin sellaisten virheiden osalta, jotka olisi tullut havaita jo ennen asennusvaihetta.

Bambulaudassa oleva ilmeinen virhe ei ole asennuksen jälkeen takuun piirissä, jos vika olisi ollut jo asennuksen aikana havaittavissa ja siten vältettävissä. Siten takuu ei kata asennusvaiheessa selvästi virheellisiä bambulautoja, jotka ovat tästä huolimatta asennettu lattiaan, ja jotka olisi tullut asennusvaiheessa ottaa sivuun ja vaihtaa veloituksetta virheettömiin.

Nordic Floors Oy:llä ei ole velvollisuuttaa ottaa takaisin ylimääräiseksi jääneitä bambulautoja.

× Lähetä WhatsApp-viesti